Bouwaanvraag / brandveiligheid folieserre

Hoe ga je tewerk? 25-10-2016

Bouwaanvraag

Pas na de goedkeuring van het afwijkingsdossier, kan er een bouwvergunning ingediend worden.  Er  wordt door de bevoegde instanties bekeken om zowel het afwijkingsdossier als bouwaanvraag parallel te laten verlopen.  Wordt dus vervolgd...

Om al deze redenen raden wij u aan om u te laten begeleiden door een studie- en adviesburo voor de opmaak van jullie dossier(s).

bvb: Creafarm, DLV, SBB,  ...

Afwijkingsdossier

VOOR er een bouwaanvraag ingediend kan worden, dient er een afwijkingsdossier ingediend te worden.  Enkel wanneer er een gunstig advies wordt afgegeven voor het afwijkingsdossier, kan de bouwaanvraag ingediend worden.

Er wordt momenteel volop samengewerkt door SBB en Boerenbond met de overheid om deze procedures paralel te laten lopen, om zo minder tijdsverlies te hebben.

De volledige type-oplossing vind je via de website van boerenbond www.boerenbond.be – zoek op brandveiligheid serres. Het is ook belangrijk dat je in je afwijkingsdossier duidelijk aangeeft dat je gebruik maakt van de type-oplossing en als er meerdere zijn, van welke juist. Een voorbeeld formulering kan zijn “In de aanvraag voor afwijking van bijlage 6 maak ik gebruik van de type-oplossing voor serres, versie 1 – september 2016 die Boerenbond afgesproken heeft met de Commissie voor Afwijking. Deze heeft geoordeeld dat deze een gelijkwaardig veiligheidsniveau biedt als de voorschriften van bijlage 6.” 

Wat is de omgevingsvergunning?

Op 23 februari 2017 worden milieuvergunningen en stedenbouwkundige vergunningen geïntegreerd in de omgevingsvergunning.

​De omgevingsvergunning geldt niet alleen in 'gemengde' gevallen waarbij nu een milieu- én een stedenbouwkundige vergunning nodig is. Met de komst van de omgevingsvergunning verdwijnen de milieuvergunning, de stedenbouwkundige vergunning en de verkavelingsvergunning volledig.  

De procedure voor de omgevingsvergunning is uitgetekend in het omgevingsvergunningsdecreet en het uitvoeringsbesluit. Men zocht hierbij zoveel mogelijk aansluiting bij de al bekende procedures voor milieu- en stedenbouwkundige vergunningen. Waar deze van elkaar afweken, werd een keuze gemaakt voor de regels uit de ene of de andere sector. Er blijven uiteindelijk twee soorten procedures: de  ‘gewone’ procedure en de ‘vereenvoudigde’ procedure, met resp. zonder openbaar onderzoek over de aanvraag.

Inhoudelijke regels (Heb je een vergunning nodig? Kun je een vergunning krijgen?) blijven voor beide sectoren afzonderlijk geregeld in de Vlaamse codex ruimtelijke ordening (VCRO) enerzijds en het decreet algemene bepalingen milieubeleid (DABM) en Vlarem II anderzijds. Het milieuvergunningsdecreet en Vlarem I bevatten bijna uitsluitend procedurele regels en verdwijnen met de komst van de omgevingsvergunning.   

Enkele belangrijke bepalingen die zijn opgenomen in het decreet omgevingsvergunning zijn:

 • Bevoegdheidsverdeling inzake vergunningverlening. De gemeente is in principe de vergunningverlenende overheid.
  Uitzonderingen zijn :
  - omwille van hun stedenbouwkundige impact : de zgn. Vlaamse en provinciale projecten (besluit van 13 februari 2015)

  - omwille van hun milieu-impact : klasse 1-inrichtingen worden vergund door de provincie, ook wat betreft hun stedenbouwkundig aspect.

  De aard van de aanvrager (overheid of niet) is niet langer bepalend om te weten welk overheidsniveau bevoegd is, wel de impact van de aanvraag op de omgeving. Een gemeente kan dus (net als de provincie en de Vlaamse overheid) een vergunning aan zichzelf afleveren.

 • De omgevingsambtenaar bereidt de dossiers voor. Meer info...

 • De meer ingewikkelde aanvragen waarbij het college beslist, moeten voor advies naar de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC). In deze commissie worden de sectorale adviezen van verschillende Vlaamse buitendiensten samengebracht. De gemeente zetelt hierin met raadgevende stem. 

Bestaande af afgeleverde vergunningen blijven gewoon verder gelden, ze moeten niet louter door de komst van de omgevingsvergunning opnieuw aangevraagd worden.

 

 

 • test brandrisico folieserre
 • test brandrisico folieserre
 • moeilijkheden bouwaanvraag
 • moeilijkheden bouwaanvraag
 • moeilijkheden bouwaanvraag
 • test brandrisico folieserre
 • moeilijkheden bouwaanvraag
 • test brandrisico folieserre
 • moeilijkheden bouwaanvraag
 • test brandrisico folieserre
Terug naar lijst