Vermako plastic greenhouses heeft reeds 30 jaar ervaring in de productie, constructie en montage van folie kassen, zonder beperkingen in breedte of lengte.

 We zijn een dynamisch bedrijf dat kan rekenen op zijn ervaring gecombineerd met enthousiasme, flexibiliteit en passie.

Ontstaan

Vermako Plastic Greenhouses is ontstaan door de interesse in constructie en techniek door de stichter en zaakvoerder Jacques Maes

Omdat de wintermaanden meestal kalmer waren, ging hij op zoek naar een alternatief om die kalmere periode te overbruggen. Hij maakte zijn eerste, eigen serre zelf, om op die manier vroeger salade en aardbeien te kunnen aanbieden.

Het jaar daarop deed hij hetzelfde, maar ditmaal voor een bevriende kweker…en zo ging de bal aan het rollen…

Het bedrijf groeide gestaag en nam in 2001 een verkoper in dienst.

Doordat de Belgische markt taande, moesten we ons verkoopgebied vergroten. En zo kwamen Frankrijk, Nederland en Duitsland erbij.

Door de internationale klanten, die hun uitbreidingen buiten Europa planden, kregen wij de vraag of wij ook exportmodellen konden aanbieden.

 Wij gingen op deze vraag in en exporteerden in 2005 onze eerste serre richting Ethiopië. Er volgden al snel andere projecten in Turkije, Tunesië, El Salvador, Equador, Tsjechië, Tenerife, Spanje, …

 

Zo staan wij waar we vandaag staan. Een metaalconstructiebedrijf dat zijn producten wereldwijd aanbiedt op maat van de klant.

 

Ons product

Onze constructie bestaat uit 4 grote materiaalsoorten; zendzimir buizen, gegalvaniseerde buizen, aluminiumprofielen en folie.

Wij bieden 2 standaardbreedtes aan: 9.60m breedte en 12.80m breedte, maar we kunnen ook werken op de breedte die de klant wenst. In Europa bieden wij deze meestal aan met traliespanten.

Op de exportmarkt worden dezelfde breedtes aangeboden, maar dan met een buis als ligger.

De lengte van de serre wordt bepaald door de vakmaat. Deze zijn 4m, 4.5m en 5m, al naargelang de sneeuwlast in het land, het soort groente of fruit die er in dient te hangen (belasting) en dergelijke meer.

Om het te kweken product alles te kunnen aanbieden dat het nodig heeft om maximaal resultaat te halen, wordt de soort folie zorgvuldig gekozen of worden er extra zijverluchtingen geïnstalleerd.

Wij verzorgen iedere opbouw zelf of begeleiden ze, zoals de klant het wenst, met behulp van ons uitgebreid machinepark.

 

 

GDPR

GDPR

Vermako BVBA verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht Mevr. Maes op vermako1@vermako.com.

Verwerkingsdoeleinden

Vermako BVBA verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst),] [(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Vermako BVBA verbonden zijn of met enige andere partner van Vermako BVBA;

Vermako BVBA garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:

 • zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
 • een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: vermako1@vermako.com;

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Wij, Vermako bvba, oefenen geen directe marketing uit.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

*** English Version ***

Vermako BVBA processes personal information in compliance with this privacy statement. For further information, questions or comments on our privacy policy, please contact Mrs. Maes at vermako1@vermako.com.

Purposes of the processing

Vermako BVBA collects and processes customers’ personal data for customer and order management (customer administration, order/delivery follow-up, invoicing, solvency follow-up, profiling and the sending of marketing and personalised advertising).

Legal foundation for the processing

Personal data is processed based on Article 6.1. [(b) (required for the implementation of an agreement),] [(c) (required to satisfy a legal obligation)], of the General Data Protection Act.

Transfer to third parties

If required to achieve the set purposes, the customers’ personal data will be shared with other companies within the European Economic Area, which are linked directly or indirectly with Vermako BVBA or with any other partner of Vermako BVBA.

Vermako BVBA guarantees that these recipients will take the necessary technical and organisational measures for the protection of personal data.

Retention period

Personal data processed for customer management will be stored for the time necessary to satisfy legal requirements (in terms of bookkeeping, among others).

Right to inspection, improvement, deletion, limitation, objection and transferability of personal data

The customer has at all times the right to inspect their personal data and can have it improved/improve it should it be incorrect or incomplete, have it removed, limit its processing an object to the processing of their personal data based on Article 6.1 (f), including profiling based on said provisions.

Furthermore, the customer is entitled to obtain a copy (in a structured, standard and mechanically readable form) of their personal data and to have said personal data forwarded to another company.

In order to exercise the aforementioned rights, the customer is requested to:

 • Adjust the settings of their customer account; and/or
 • Send an e-mail the following address: vermako1@vermako.com;

Direct marketing

The customer is entitled to object free of charge to the processing of any processing of their personal data aimed at direct marketing. We do not execute any form of direct marketing

Complaint

The customer has the right to file a complaint with the Belgian Privacy Protection Commission (35 Rue de la Presse, 1000 Brussels - commission@privacycommission.be).

 

 

 

 

 

Bouwaanvraag / brandveiligheid folieserre

Een bouwaanvraag indienen voor een serre (nieuw of aanbouw) heeft heel wat voeten in de aarde.

Hoe ga je tewerk? 25-10-2016

 

Bouwaanvraag

Pas na de goedkeuring van het afwijkingsdossier, kan er een bouwvergunning ingediend worden.  Er  wordt door de bevoegde instanties bekeken om zowel het afwijkingsdossier als bouwaanvraag parallel te laten verlopen.  Wordt dus vervolgd...

Om al deze redenen raden wij u aan om u te laten begeleiden door een studie- en adviesburo voor de opmaak van jullie dossier(s).

bvb: Creafarm, DLV, SBB,  ...

Afwijkingsdossier

VOOR er een bouwaanvraag ingediend kan worden, dient er een afwijkingsdossier ingediend te worden.  Enkel wanneer er een gunstig advies wordt afgegeven voor het afwijkingsdossier, kan de bouwaanvraag ingediend worden.

Er wordt momenteel volop samengewerkt door SBB en Boerenbond met de overheid om deze procedures paralel te laten lopen, om zo minder tijdsverlies te hebben.

De volledige type-oplossing vind je via de website van boerenbond www.boerenbond.be – zoek op brandveiligheid serres. Het is ook belangrijk dat je in je afwijkingsdossier duidelijk aangeeft dat je gebruik maakt van de type-oplossing en als er meerdere zijn, van welke juist. Een voorbeeld formulering kan zijn “In de aanvraag voor afwijking van bijlage 6 maak ik gebruik van de type-oplossing voor serres, versie 1 – september 2016 die Boerenbond afgesproken heeft met de Commissie voor Afwijking. Deze heeft geoordeeld dat deze een gelijkwaardig veiligheidsniveau biedt als de voorschriften van bijlage 6.” 

Wat is de omgevingsvergunning?

Op 23 februari 2017 worden milieuvergunningen en stedenbouwkundige vergunningen geïntegreerd in de omgevingsvergunning.

​De omgevingsvergunning geldt niet alleen in 'gemengde' gevallen waarbij nu een milieu- én een stedenbouwkundige vergunning nodig is. Met de komst van de omgevingsvergunning verdwijnen de milieuvergunning, de stedenbouwkundige vergunning en de verkavelingsvergunning volledig.  

De procedure voor de omgevingsvergunning is uitgetekend in het omgevingsvergunningsdecreet en het uitvoeringsbesluit. Men zocht hierbij zoveel mogelijk aansluiting bij de al bekende procedures voor milieu- en stedenbouwkundige vergunningen. Waar deze van elkaar afweken, werd een keuze gemaakt voor de regels uit de ene of de andere sector. Er blijven uiteindelijk twee soorten procedures: de  ‘gewone’ procedure en de ‘vereenvoudigde’ procedure, met resp. zonder openbaar onderzoek over de aanvraag.

Inhoudelijke regels (Heb je een vergunning nodig? Kun je een vergunning krijgen?) blijven voor beide sectoren afzonderlijk geregeld in de Vlaamse codex ruimtelijke ordening (VCRO) enerzijds en het decreet algemene bepalingen milieubeleid (DABM) en Vlarem II anderzijds. Het milieuvergunningsdecreet en Vlarem I bevatten bijna uitsluitend procedurele regels en verdwijnen met de komst van de omgevingsvergunning.   

Enkele belangrijke bepalingen die zijn opgenomen in het decreet omgevingsvergunning zijn:

 • Bevoegdheidsverdeling inzake vergunningverlening. De gemeente is in principe de vergunningverlenende overheid.
  Uitzonderingen zijn :
  - omwille van hun stedenbouwkundige impact : de zgn. Vlaamse en provinciale projecten (besluit van 13 februari 2015)

  - omwille van hun milieu-impact : klasse 1-inrichtingen worden vergund door de provincie, ook wat betreft hun stedenbouwkundig aspect.

  De aard van de aanvrager (overheid of niet) is niet langer bepalend om te weten welk overheidsniveau bevoegd is, wel de impact van de aanvraag op de omgeving. Een gemeente kan dus (net als de provincie en de Vlaamse overheid) een vergunning aan zichzelf afleveren.

 • De omgevingsambtenaar bereidt de dossiers voor. Meer info...

 • De meer ingewikkelde aanvragen waarbij het college beslist, moeten voor advies naar de Provinciale Omgevingsvergunningscommissie (POVC). In deze commissie worden de sectorale adviezen van verschillende Vlaamse buitendiensten samengebracht. De gemeente zetelt hierin met raadgevende stem. 

Bestaande af afgeleverde vergunningen blijven gewoon verder gelden, ze moeten niet louter door de komst van de omgevingsvergunning opnieuw aangevraagd worden.

 

 

 • brandtest1foto8.JPG
 • brandtest2foto7.JPG
 • brandtest3foto6.JPG
 • dsc0011-1.JPG
 • dsc0012.JPG
 • dsc0218.JPG
 • dsc0219.JPG
 • dsc0220.JPG
 • dsc0221.JPG
 • dsc0251.JPG